Live Sắp tự tử, cần thanh lý tài sản để di chúc.

. S10 (1ngủ + 1) Vin GrandPark.
. KIA SONET 2022
Cả 2 đều chính chủ đứng tên.
Hiền tiền đệ tử chúng con, cùng xamer hiếu quyến, một lòng thành kính, phần hương thanh tịnh, phụng cúng Như lai, phủ phục trước đài, kính dâng Từ Phụ, Tây phương giáo chủ, Địa Tạng thần oai, đệ tử hôm nay, tụng Kinh niệm Phật, một lòng chân thành, hồi hướng kỳ siêu cho hương linh tánh danh @Ước Gì Có Bồ, Thọ Tam quy giới, pháp danh Xamer mới lớn, hưởng dương 25 tuổi.
Nguyện hương linh nương nhờ Phật lực, đến Đạo Tràng thính Pháp nghe kinh, bỏ tâm trần tục, phát khởi tâm Bồ Tát, xa lìa uế trược, đồng cầu sanh Tịnh Độ :burn_joss_stick:

Năm phần hương quyện khắp mười phương
Kết lại thành mây nguyện cúng dường
Trên khói hương này mong phật ngự
Chứng minh đệ tử tấc lòng thành

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát @vailonthat
Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ Đại Từ Bi Phụ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà phật @ManhThuong
Nam Mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát @Proinfo08
......
 
Top