Live Trời sinh dị tượng, động đất khủng khiếp ở DL

Chưa đánh đã thua
Giờ Bắc Kinh phát binh 1 phát là xong

Tao cũng đoán CN sẽ dập TW trong tháng 4 - tháng 5 này để cuốn dư luận ra ngoài CN. Vả lại, thằng Iran nó chuẩn bị chơi Ịt xà rồi. Mẽo không thể bảo vệ nhiều trận chiến cùng một lúc. Cơ hội ngàn năm có một cho CN thống nhất TW!
 
Tao cũng đoán CN sẽ dập TW trong tháng 4 - tháng 5 này để cuốn dư luận ra ngoài CN. Vả lại, thằng Iran nó chuẩn bị chơi Ịt xà rồi. Mẽo không thể bảo vệ nhiều trận chiến cùng một lúc. Cơ hội ngàn năm có một cho CN thống nhất TW!
Quá hay

Nhân lúc biến loạn đại Vẹm cho 1 mũi quân 10 vạn kỵ binh + 40 vạn bộ binh thẳng tiến Lưỡng Quảng

Mũi thứ 2 gồm 20 vạn thủy quân tiến ra HS TS
Nhất thống thiên hạ
 
Top