Trung bình một con khĩ..

hettienroi

Địt mẹ đau lòng
tau mới coai một cái clip chên Fb quay nại cãnh một CSGT đang.. :hungry:

coi phần bình nuận, nhiều ngừi cho zằng CSGT nàm vại nà đúng.. nếu k chịu “í ị” vài lít thì sẻ mất vài chiệu, giam xe.. blah blah.. CSGT nhăn văn, thương rân.. cho mài làm thì mài củng sẻ đớp.. :nosebleed:
đố biết: quê cũa họ (nhửng ngừi bình nuận như vại) ỡ đâu.. :feel_good:

đừng lói giáo dục, y tế Zẹc Lam nát.. Đẽng đả đào tạo các đồng truý ấy cực kì tốt..
 
tau mới coai một cái clip chên Fb quay nại cãnh một CSGT đang.. :hungry:

coi phần bình nuận, nhiều ngừi cho zằng CSGT nàm vại nà đúng.. nếu k chịu “í ị” vài lít thì sẻ mất vài chiệu, giam xe.. blah blah.. CSGT nhăn văn, thương rân.. cho mài làm thì mài củng sẻ đớp.. :nosebleed:
đố biết: quê cũa họ (nhửng ngừi bình nuận như vại) ỡ đâu.. :feel_good:

đừng lói giáo dục, y tế Zẹc Lam nát.. Đẽng đả đào tạo các đồng truý ấy cực kì tốt..
Nền Dáo Dục hộc chường Lào đỗ chường Ý ló hế
 
danh-ch.gif
 
Top