Live Càng ngày tao càng ghét thằng lồn bóng chó Betapbay. Tao có nên vô Sài Gòn chém chết mẹ nó không?

Chém chết mẹ thằng Betapbay


  • Total voters
    137
Top